rop

„Globální modernizace školy“

CZ 1.14./2.4.00/3.4.03228

Operační program:

ROP NUTS II Jihozápad

Oblast podpory:

2.4. Rozvoj infrastruktury základního, středního a vyššího odborného školství. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Cíle a obsah projektu:

Náplní projektu je modernizace starého a nevyhovujícího vybavení školy a pořízení nových interaktivních prvků a ICT prostředků do výuky. To vše s následujícími cíli:

1) Inovace, zkvalitnění a zvýšení efektivity výuky prostřednictvím využívání interaktivních tabulí, ICT a vizualizace výuky.

2) Rozvoj informační gramotnosti žáků (přímé využití ICT ve výuce) i cizojazyčné výuky (AJ).

3) Aktivní a tvůrčí zapojení žáků, zvýšení motivace, dosažení lepších vzdělávacích výsledků a komplexnějšího rozvoje žáků.

4) Kultivace výukových prostor školy prostřednictvím nového vybavení a nábytku.

Za tímto účelem bylo pořízeno 6 interaktivních tabulí s dalším technickým příslušenství, 6 moderních pylonových tabulí do výuky, 30 ks notebooků pro přímé používání žáky ve výuce, 20 ks PC do ICT učeben, dále byl obnoven nábytek v 8 učebnách, pořízena digestoř do odborné učebny chemie-fyziky a v neposlední řadě pořízen cvičební stroj a běhací pás do tělesné výchovy.

Komu je projekt určen:

Žákům a pedagogickému sboru školy.

Realizátor projektu:

Střední odborná škola, Stříbro, Benešova 508, se sídlem Benešova 508 34901 Stříbro, IČO:68783728, zastoupený Mgr. Jarmilou Kánskou, ředitelkou školy

Internetové stránky školy: www.sosstribro.cz, telefon: 374 630 210, e-mail: skola@sosstribro.cz

Celkové způsobilé výdaje projektu:

  • 3 099 635,- Kč

Datum zahájení projektu:

  • 01.02.2015

Datum ukončení projektu:

  • 30.07.2015